Technické specifikace
Naposledy aktualizováno: 1.12.2022
modrykonik logo

Nativní článek

Naposledy aktualizováno: 1.12.2022
nativny clanok obrazok

Specifikace podmínek formátu „Nativní článek“

Seznam potřebných podkladů

 1. Brief
  Nejpozději 3 týdny před plánovaným zveřejněním článku je třeba vyplni formulář k nativnímu článku.
 2. Produkty
  Nejpozději 3 týdny před plánovaným zveřejněním článku nám zpřístupněte službu nebo doručte produkty, o kterých se bude psát, na adresu Špaldová 16, 821 06 Bratislava.

Právní a obchodní podmínky

 1. Redaktorkou se rozumí uživatelka Internetové stránky, která je v právním vztahu s Dodavatelem, prostřednictvím resp. s jejíž pomocí Dodavatel poskytuje reklamní formát „Nativní článek“ (dále jen jako „Redaktorka“), jehož podstatou je vytvoření článku o produktu Odběratele Redaktorkou a následné zveřejnění článku na Internetové stránce Dodavatele.
 2. V rámci reklamního formátu „Nativní článek“ se Dodavatel zavazuje:
  • zajistit vyhledání vhodné kandidátky na Redaktorku z aktivních uživatelů Internetové stránky, a to na základě kritérií určených Odběratelem, přičemž výběr Redaktorky je ve výlučné pravomoci Dodavatele,
  • zajistit uzavření právního vztahu mezi Dodavatelem a Redaktorkou (ať už pracovně-právního nebo jiného),
  • poskytnout technickou a komunikační podporu pro Redaktorku za účelem výkonu její činnosti podle těchto Podmínek,
  • sdílet článek Redaktorky o produktu/službě Odběratele na facebookovém profilu Dodavatele,
  • poskytnout Odběrateli report z reklamní kampaně.
 1. Dodavatel se zavazuje:
  • vyvinout nejlepší úsilí k tomu, aby Redaktorka vytvořila článek (v rozsahu 1–1,5 normostrany, s fotografiemi v počtu 2–3) do 7 dnů od dodání kompletních podkladů Odběratelem,
  • zveřejnit článek na svém blogu Redakce na Internetové stránce.
 1. Odběratel bere na vědomí, že přesné datum zahájení zveřejňování reklamy nelze pevně určit, a to vzhledem k povaze formátu „Nativní článek“ a době potřebné na přípravu samotné reklamy (např. nalezení Redaktorky apod.) a potřebné součinnosti Odběratele (např. dodání produktů).
 2. Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli, že ak nie je v objednávke uvedené inak, tak reklama vo formáte „Natívny článok“ bude promovaná 2 týždne od zverejnenia a následne archivovaná v blogu Redakcia.
 3. Reklama ve formátu „Nativní článek“ je zpoplatněna výlučně za dobu trvání reklamy po jejím zveřejnění. V ceně je již zahrnuta odměna Redaktorky, kterou jí vyplácí Dodavatel. Pro vyloučení pochybností Odběratel potvrzuje, že bere na vědomí, že produkt, který se stane vlastnictvím Redaktorky bez ohledu na výsledek její činnosti, není zahrnut v ceně Dodavatele.
 4. Odběratel:
  • je odpovědný za určení kritérií pro hledání Redaktorky,
  • se zavazuje dodat přímo Redaktorce produkt, který je předmětem reklamy, přičemž bere na vědomí a souhlasí s tím, že tento produkt se dodáním Redaktorce stává jejím majetkem, v případě vadného produktu se zavazuje produkt neprodleně vyměnit,
  • se zavazuje dodat Dodavateli veškeré podklady (texty, fotografie apod.) k produktům a produkty, a to nejméně 2 týdny před zahájením zveřejňování reklamy, a zavazuje se odsouhlasit znění článku, který bude zveřejněn na Internetové stránce,
  • bere na vědomí, že článek bude označen jako reklama,
  • bere na vědomí, že obsah reklamy přidaný na Internetovou stránku ze strany Redaktorky bude považován za obsah (reklamu) přidaný Odběratelem a bude považován za příspěvky Odběratele, neboť Odběratel je zodpovědný za schválení zveřejněného znění článku, a proto je povinen zajistit, aby všechny příspěvky na Internetové stránce byly v souladu s právními předpisy a dobrými mravy, a nese za ně plnou a výlučnou odpovědnost. V případě, že Dodavateli v důsledku obsahu přidaného Odběratelem, resp. jím zajištěnou osobou, vznikne jakákoli škoda nebo újma, Odběratel je povinen a slibuje Dodavatele odškodnit v celém rozsahu, a to bez ohledu na zavinění.
  • se zavazuje poskytnout technickou a komunikační podporu pro Redaktorku za účelem výkonu jejich činnosti podle těchto Podmínek (např. odborná podpora při testování produktů).
← Zpět na seznam formátů