Technické specifikace
Naposledy aktualizováno: 1.12.2022
modrykonik logo

Ambasadorka značky

Naposledy aktualizováno: 1.12.2022

Specifikace podmínek formátu „Ambasadorka značky“

Seznam potřebných podkladů

 1. Brief
  Potřebujeme od vás, abyste vyplnili tento formulář – Vaše ambasadorka na Modrém koníku, který nám přiblíží vaše představy o osobě Ambasadorky a formě komunikace. Formulář musí být vyplněný minimálně 2 měsíce před plánovaným spuštěním kampaně Ambasadorka značky.
 2. Produkty
  Prosíme dodat ambasadorské produkty (případně zpřístupnit službu) a materiály, ze kterých může čerpat během spolupráce, a to minimálně 2 týdny před plánovaným spuštěním. Bližší informace o značce jí budou předány prostřednictvím školení. Produkty lze zaslat přímo Ambasadorce nebo dodání zajistíme my.
 3. Produktová stránka
  dodat potřebné informace do produktové stránky v Centru recenzí na Modrém koníku
 4. Obrázky
  vektorové logo na profil Ambasadorky do odznaku (270×100 px) a produktové fotografie do produktové stránky

Právní a obchodní podmínky

 1. Ambasadorkou se rozumí uživatelka Internetové stránky, která je v právním vztahu s Dodavatelem, prostřednictvím resp. s pomocí které Dodavatel poskytuje reklamní formát „Ambasadorka“ (dále jen jako „Ambasadorka“).
 2. V rámci reklamního formátu „Ambasadorka značky“ se provozovatel Internetové stránky Modrý koník (dále jen „Dodavatel“) zavazuje:
  • zajistit vyhledání vhodných kandidátek na Ambasadorku mezi aktivními uživatelkami Internetové stránky, a to vyhlášením konkurzu, užším výběrem kandidátů a následně doporučením vhodných kandidátů Odběrateli reklamy,
  • zajistit uzavření platného právního vztahu mezi Dodavatelem a vybranou Ambasadorkou,
  • zajistit školení Ambasadorky a osoby určené Odběratelem za účelem výkonu její činnosti,
  • připravit komunikační plán propagace pro Ambasadorku – na základě dohody s Odběratelem,
  • vytvořit profil Ambasadorky a produktové stránky klienta v Centru recenzí (max. 10), zveřejnit příspěvek Dodavatele o nové Ambasadorce na Internetové stránce,
  • zajistit přímou elektronickou komunikaci mezi Ambasadorkou a Odběratelem,
  • poskytovat technickou a komunikační podporu pro Ambasadorku za účelem výkonu její činnosti,
  • jednou do měsíce vytvořit měsíční report Ambasadorky pro Odběratele,
  • v případě žádosti Ambasadorky zajistit v přiměřené době výměnu osob Ambasadorky, a to i bez souhlasu nebo navzdory nesouhlasu Odběratele, resp. výměnu Ambasadorky na základě žádosti Odběratele.
  • zajistit, aby Ambasadorka na základě dohodnutého komunikačního plánu mezi Dodavatelem a Odběratelem:
   • pravidelně zveřejňovala příspěvky (zprávy, články, alba) v blogu Ambasadorky,
   • komentovala příspěvky týkající se reklamy,
   • rrealizovala společně dohodnuté marketingové projekty mezi Dodavatelem a Odběratelem
    (přidávání recenzí do Produktových stránek Odběratele v Centru recenzí, teasování, malé ankety, soutěže apod.).
  • na žádost Odběratele zasáhnout do příspěvků mezi Ambasadorkou, Odběratelem a ostatními uživateli Internetové stránky, mimo jiné i smazáním či změnou příspěvku, či jejich zablokováním, ovšem v takovém případě je Dodavatel oprávněn uveřejnit odůvodnění takového konání (tzn. že tak jedná na žádost Odběratele) na Internetové stránce.
 1. Odběratel se zavazuje:
  • sdělit Dodavateli informace potřebné k přípravě reklamy a výběru Ambasadorky (např. základní informace o Odběrateli a/nebo produktu či značce, představy o osobě Ambasadorky a očekávání od ní),
  • dohodnout s Dodavatelem komunikační plán, který je nezbytný pro činnost Ambasadorky podle těchto Podmínek, přičemž je zodpovědný za schválení komunikačního plánu,
  • komunikovat záležitosti týkající se reklamy přímo s Ambasadorkou, a to elektronickou formou, přičemž jako vedlejšího adresáta komunikace je vždy povinen uvést i Dodavatele (formou kopie (CC) v e-mailech),
  • poskytovat Ambasadorce bez zbytečného odkladu veškerou součinnost, o kterou jí bude požádán,
  • poskytnout Ambasadorce produkty či služby, které jsou předmětem reklamní komunikace,
  • poskytnout informace o produktech a službách, které budou zveřejněny v Produktových stránkách Odběratele v Centru recenzí.
 1. Odběratel bere na vědomí, že:
  • je zodpovědný za konečný výběr Ambasadorky z kandidátek doporučených Dodavatelem a za zajištění osoby Odběratele, která bude komunikovat s Ambasadorkou a účastní se školení u Dodavatele,
  • přesné datum zahájení zveřejňování reklamy nelze pevne určit, a to vzhledem k povaze formátu „Ambasadorka značky“ a době potřebné na přípravě samotné reklamy (např. Nalezení Ambasadorky, školení apod.),
  • náplň práce, fungování a cíle ambasadorky jsou zveřejněny na: https://www.modrykonik-marketerum.cz/ambasadorka-znacky/
  • Reklama ve formátu „Ambasadorka značky“ je zpoplatněna od prvního dne v měsíci, kdy dle objednávky byla spolupráce spuštěna. V ceně je již zahrnuta odměna Ambasadorky, kterou jí vyplácí Dodavatel. V ceně nejsou zahrnuty náklady na poskytnuté produkty, služby ze strany Odběratele a jejich zasílání v rámci schválených marketingových projektů ambasadorky (zejména zajištění a zasílání vzorků, výher v soutěžích apod.). Tyto náklady nese v plné míře Odběratel.
  • Cena bude fakturována měsíčně, přičemž Odběratel je povinen ji uhradit na základě řádně vystaveného daňového dokladu faktury, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, která nebude kratší než 15 dnů ode dne vyhotovení faktury.
  • Obsah reklamy přidaný na Internetovou stránku ze strany Ambasadorky bude považován za obsah (reklamu) přidaný Odběratelem a bude považován za příspěvky Odběratele, neboť Odběratel je odpovědný za komunikační plán Ambasadorky, a proto je povinen zajistit, aby všechny příspěvky na Internetové stránce byly v souladu s právními předpisy a dobrými mravy, a nese za ně plnou a výlučnou odpovědnost. V případě, že Dodavateli v důsledku obsahu přidaného Ambasadorkou vznikne jakákoli škoda nebo újma, Odběratel je povinen a slibuje Dodavatele odškodnit v celém rozsahu, a to bez ohledu na zavinění.
  • V případě porušení, hrozby či obavy z porušení právních předpisů je Dodavatel oprávněn zasahovat do příspěvků mezi Ambasadorkou, Odběratelem a ostatními uživateli Internetové stránky, mimo jiné i smazáním či změnou příspěvku, či jejich zablokováním.
← Zpět na seznam formátů